O projekcie

logoUE

Projekt „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności – nowoczesne metody wsparcia uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 432 uczniów  Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie  poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych matematyczno-przyrodniczych, informatycznych  oraz nauczycieli Liceum poprzez objęcie ich szkoleniami podnoszącymi ich kompetencje.

Projekt realizowany jest w okresie 1.08.2018r. – 30.06.2020r.

Całkowita wartość projektu: 631 587,70 zł (100%)

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 505 270,16 zł (87,51%)

Cele szczegółowe:

  1. Podniesienie kompetencji matematycznych u 90% uczniów poprzez objęcie ich zajęciami matematycznymi.
  2. Podniesienie kompetencji przyrodniczych u 90% uczniów poprzez objęcie ich zajęciami z przyrody.
  3. Podniesienie kompetencji informatycznych u 90% uczniów poprzez objęcie ich zajęciami
  4. Podniesienie umiejętności nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania metodą eksperymentu, stosowania narzędzi TIK, w zakresie stosowania oprogramowania w nauczaniu, wykorzystania w nauczaniu internetowej platformy edukacyjnej.

Efekty projektu:

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 389

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 13

Liczba doposażonych pracowni szkolnych – 4

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 432

Liczba uczniów uczestniczących w wyjazdach, poinformowanych o zasadach realizacji zadania – 190


Dostępne dokumenty