Kalendarium

Wybrane wydarzenia z historii szkoły – od 1926 roku

01.09.1926 Utworzenie Gimnazjum Koedukacyjnego Wydziału Powiatowego Sejmiku Sochaczewskiego. Założyciele szkoły: Włodzimierz Garbolewski — pierwszy starosta po odzyskaniu niepodległości, właściciel dóbr Czerwonka (ofiarował ziemię pod budowę), Józef Ołpiński — starosta sochaczewski, Zygmunt Repsz — właściciel młyna w Chodakowie, inżynier Kazimierz Hugo–Bader, inżynier Stanisław Szubert; projekt architektoniczny: inżynier Franciszek Wilczkowski.
Wiesław Bączkowski jako pierwszy obejmuje funkcję dyrektora szkoły.
1926/1927 Pierwszy rok szkolny — szkoła liczy 30 uczniów. Tadeusz Mendrys obejmuje funkcję dyrektora.
1927 Wiesław Wasung obejmuje funkcję dyrektora.
1929 Józef Hołdakowski obejmuje funkcję dyrektora.
1930 Pierwszy egzamin dojrzałości (6 abiturientów).
03.05.1931 Poświęcenie sztandaru szkoły.
1931 14 absolwentów ukończyło szkołę. Wśród nich była Wanda Gierałtowska (z męża Górko) ucząca języka polskiego do 1973 roku.
Bronisław Pasławski obejmuje funkcję dyrektora.
1932 Zmiana nazwy szkoły na Sejmikowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Fryderyka Chopina.
Budowa sali gimnastycznej z inicjatywy dyrektora Bronisława Pasławskiego.
czerwiec 1936 I Zjazd Absolwentów w 10 rocznicę utworzenia szkoły, uczestniczyło w nim około 100 osób.
01.09.1939 Wybuch II wojny światowej. Ukrycie dokumentów, pomocy szkolnych, a przede wszystkim sztandarów szkoły przez ówczesnego dyrektora Bronisława Pasławskiego oraz woźnych: Kazimierza Błaszczyka i Michała Wróblewskiego.
15.11.1939 Zamknięcie szkoły przez niemieckie władze okupacyjne. Gmach szkoły zamieniono na lazaret wojskowy.
styczeń 1940 Początek nauki na tajnych kompletach. Nauczyciele organizatorzy: Wanda Górko — język polski, Bronisława Nowicka — historia, Zofia Urbanowska — biologia i geografia, Władysław Nowakowski — matematyka i fizyka; kontynuacja nauki pod szyldem „kursów przygotowawczych do szkół fachowych”.
1941–1945 Tajne nauczanie. Dołączają nauczyciele: Czesław Cesarz, Jadwiga Górka, Natalia Gruberska, Zofia Józefczyk, Janina Kociełło, Antoni Kosiński, Aleksander Kruszyński, Ludwik Lamparski, Bronisław Markiewicz, Tymoteusz Niepiekło, Bronisław Pasławski, Maria Paszkowska, Julian Pawłowski, Maria Pilecka, Maria Suszyńska, ks. Jan Świtkowski, Zofia Urbanowska, Jan Zajchowski.
04.04.1944 Oddział partyzancki „Socha” złożony w dużej części z uczniów starszych klas gimnazjalnych zostaje rozbity przez Niemców we wsi Bronisławy. W walce z Niemcami poniosło śmierć 14 uczniów gimnazjum.
1944 Konspiracyjny egzamin dojrzałości. Świadectwa otrzymało 16 absolwentów. 1945 roku uznane zostały one przez Komisję Weryfikacyjną przy Kuratorium Okręgu Szkolnego w Warszawie i Inspektorat Oświaty w Sochaczewie.
01.03.1945 Rozpoczęcie działalności szkoły po wojnie. Szkoła została upaństwowiona, otrzymała nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum w Sochaczewie. Liczyła 384 uczniów.
Władysław Nowakowski — pierwszy powojenny dyrektor.
15.04.1945 Oficjalne rozpoczęcie działalności ZHP. Opiekun drużyny — prof. Aleksander Kruszyński, patron drużyny — książę Józef Poniatowski, drużynowi: druh Ignacy Felczak, druh Mieczysław Malczyk.
30.07.1945 Pierwsze po wyzwoleniu świadectwa dojrzałości — otrzymało je 17 maturzystów.
1948 Wprowadzenie tzw. jedenastolatki i zmiana nazwy szkoły na Powiatowe Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina.
1952 Władysław Rojkowski obejmuje funkcję dyrektora szkoły.
1953 Zofia Kowerczuk obejmuje funkcję dyrektora szkoły.
1965 Bogumiła Bukowska obejmuje funkcję dyrektora szkoły.
1964 Otrzymanie przez szkołę nowego sztandaru.
1967/1968 Reforma wprowadzająca klasy I–IV zamiast VIII–XI.
1970/1971 Remont generalny — powiększenie sali gimnastycznej, centralne ogrzewanie. Lekcje odbywają się w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3.
1971/1972 Wprowadzenie klas sprofilowanych — matematyczno-fizycznej, biologiczno–chemicznej, humanistycznej, sportowej (w latach 1970–1974), klasy z rozszerzonym językiem niemieckim (od 1976).
1972 Wiesława Pińkowska obejmuje funkcję dyrektora szkoły.
Zdzisław Kopiński obejmuje funkcję dyrektora szkoły.
1971–1989 Spółdzielnia Uczniowska „Magda”. Założyciel i opiekun Jan Cebrzyński. Spółdzielnia funkcjonuje pod patronatem „Społem” Sochaczew.
1974 Terasa Smok obejmuje funkcję dyrektora szkoły.
1975 Janina Kieryło obejmuje funkcję dyrektora szkoły.
Rozpoczęcie budowy basenu otwartego.
listopad 1976 II Zjazd Absolwentów w 50 rocznicę utworzenia szkoły, uczestniczyło w nim około 300 osób. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej.
1980/1981 Remont szkoły — wymiana stropów. Lekcje odbywają się w Zespole Szkół Zawodowych i Technikum Ogrodniczym.
1981 Mirosław Szczepanowski obejmuje funkcję dyrektora szkoły.
15.07.1982 Otwarcie basenu przy LO w Sochaczewie. Basen ma służyć młodzieży szkolnej i pozostałym mieszkańcom miasta.
1984 Powstanie pracowni komputerowej. Tomasz Ciesielski — pierwszy nauczyciel informatyki.
Powstanie Szkolnej Izby Pamięci. W sali nr 15 przechowywano szkolne sztandary i pamiątki związane z działalnością szkoły, a także historią miasta.
1986 III Zjazd Absolwentów w 60 rocznicę utworzenia szkoły. Odsłonięcie pomnika poświęconego wychowankom, którzy zginęli podczas okupacji.
1987–1989 Rozbudowa szkoły — powstanie i wyposażenie nowych pracowni, stołówki szkolnej, świetlicy, gabinetów: lekarskiego i stomatologicznego.
1989 Innowacje i zmiany pedagogiczne. Wprowadzenie w klasach pierwszych profilu podstawowego, od klasy drugiej profilów: podstawowego z rozszerzoną nauką języka obcego, matematyczno–fizycznego, biologiczno–chemicznego.
1990 Udział w programie Socrates–Comenius. Polsko–niemiecka wymiana młodzieży, współpraca z Werner Heisenberg Gymnasium w Garching k. Monachium; polsko-francuska wymiana młodzieży, współpraca z Licee Jean Monnet w La Queue–les–Yvelines pod Paryżem.
1991 Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina dołączyło do Towarzystwa Szkół Twórczych. Celem Towarzystwa jest oddolna reforma innowacyjna w liceach państwowych. Podstawą pracy TST jest tworzenie klas autorskich, tworzenie warunków do rozwijania wiedzy i zainteresowań młodzieży, praca indywidualna z uczniami uzdolnionymi, ciągłe doskonalenie kadry pedagogicznej.
Tworzenie autorskich programów nauczania mających na celu integrację różnych dyscyplin wiedzy.
Powstanie Szkolnego Ośrodka Wymiany Doświadczeń Nauczycieli. Placówka ma służyć pomocą w doskonaleniu zawodowym nauczycieli innych szkół, przede wszystkim średnich. Metodycy liceum dzielą się swymi doświadczeniami podczas spotkań i lekcji pokazowych.
1996 IV Zjazd Absolwentów w 70 rocznicę utworzenia szkoły. Ufundowanie nowego sztandaru dla LO im. F. Chopina przez Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A.
1997 Tytuł Primus Inter Pares przyznawany absolwentom Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Powiatowego im. Fryderyka Chopina za uzyskanie najlepszych w szkole wyników w nauce i wzorowe zachowanie.
1998 Ukończenie budowy nowej sali gimnastycznej. Uroczyste otwarcie nastąpiło 6 stycznia 1998 roku. Budowę rozpoczęto z inicjatywy Komitetu Rodzicielskiego.
04–05.12.1998 Konferencja dyrektorów szkół zrzeszonych w Towarzystwie Szkół Twórczych pod hasłem „Dziedzictwo kulturowe w regionie”.
listopad 2000 Z inicjatywy Barbary Górko–Magni powstaje Fundacja im. Wandy Górko, której celem jest przyznawanie stypendiów uczniom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie humanistyki.
01.09.2001 Utworzenie Gimnazjum Powiatowego, które dołączyło do Towarzystwa Szkół Twórczych w Warszawie.
27.02. 2001 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mirosław Szczepanowski otrzymał tytuł Sochaczewianina Roku. „(…) Nie czuję się na pewno najważniejszą osobą, choć dużo radości i satysfakcji przyniósł mi tytuł Sochaczewianina Roku. Uważam, że jest on potwierdzeniem pracy i osiągnięć Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina. Ja zaś jestem tylko jedną z osób, które tworzą rzeczywistość tej szkoły. Dlatego dzielę się tym tytułem z Radą Pedagogiczną, całym środowiskiem szkolnym, rodzicami i uczniami.” (fragment wypowiedzi dla „Ziemi Sochaczewskiej”).
01.09.2002 Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
14.03.2002 Powołanie Klubu Młodego Olimpijczyka. Uczniowie ZSO w Sochaczewie otrzymali certyfikat wprowadzający ich do Klubu Młodego Olimpijczyka, organu wykonawczego Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Klub zajmuje się upowszechnianiem idei olimpizmu, m.in. promowaniem wybitnych zawodników, trenerów oraz popularyzowaniem osiągnięć sportowych.
15.03.2002 Oddanie do użytku wyremontowanej sali gimnastycznej. Był to II etap remontu. I etap przeprowadzono w roku 2000.
listopad 2002 Przyjęcie do realizacji wniosku Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w ZSO w Sochaczewie dotyczącego programu Wspólnoty Europejskiej Socrates–Comenius. Wniosek przyjęto w wyniku postępowania Agencji Narodowej Programu Socrates, przy współudziale MENiS. W 2002 r. realizowano Partnerski Projekt Szkół zatytułowany Narody Europy. W dniach 23–28.11.2002 r. pierwsze partnerskie spotkanie w La Queue-les Yvelines k. Paryża.
09.11.2004 Nadanie imienia Fryderyka Chopina Gimnazjum Powiatowemu w Sochaczewie. Ufundowanie sztandaru Gimnazjum przez Komitet Rodzicielski.
kwiecień 2004 Pierwszy egzamin gimnazjalny.
2006 V Zjazd Absolwentów w 80 rocznicę utworzenia szkoły. Ufundowanie przez uczestników zjazdu tablicy pamiątkowej.
2008–2009 Współpraca z Liceum im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie w ramach projektu „Mazowsze wielokulturowe”.
2009 Adam Radożycki obejmuje funkcję dyrektora szkoły.
26.02.2010 Uroczyste obchody 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina związane z Rokiem Chopinowskim.
22.10.2010 Obchody z okazji 30 rocznicy powstania Solidarności.
07.10.2011 10 rocznica powstania Gimnazjum Powiatowego.
czerwiec 2011 Przebudowa i generalny remont szatni.
2013 Dariusz Miłkowski obejmuje funkcję dyrektora szkoły.
2015 Remont szkoły — termomodernizacja budynku, nowa elewacja.
2016 VI Zjazd Absolwentów w 90 rocznicę utworzenia szkoły.