Regulamin

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

na rok szkolny 2020/2021

I. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. To jeden z organów szkoły, którego
najważniejszymi celami są :
1. Reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej.
2. Organizowanie, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły,
działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
3. Współdziałanie z innymi organami szkoły.
4. Dbałość i przestrzeganie obowiązków i praw uczniów wynikających ze Statutu Szkoły.
5. Podejmowanie działań promujących samorządność, partnerstwo, demokratyczne formy
współżycia w grupie mające na celu kształtowanie szacunku i tolerancji.
6. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje i dbałość o wizerunek szkoły.

II. PRAWA I UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i
opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów:
1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami, wymaganiami.
2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania i
karania uczniów.
3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
4. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna Samorządu.
5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
6. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań.
7. Prawo do zgłaszania propozycji do programu wychowawczego i programu profilaktyki
szkoły.
8. Prawo do opiniowania powyższych programów oraz statutu szkoły.
9. Prawo do opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu
oceniania.
10. Prawo do opiniowania, na prośbę Dyrektora, pracy nauczycieli.
11. Prawo do opiniowania wyboru przez Dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

III. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Opracowanie i przedstawienie Dyrektorowi szkoły planu pracy, regulaminu Samorządu Uczniowskiego, potrzeb uczniów, ich wniosków i opinii.
2. Wybór sekcji SU, współudział w organizowaniu życia pozaszkolnego, pozalekcyjnego, np. działalność kulturalna, rozrywkowa, turystyczna.
3. Kultywowanie tradycji szkoły, dbałość o jej wizerunek w środowisku lokalnym, inicjowanie różnorodnych akcji i happeningów (w tym charytatywnych).
4. Typowanie uczniów do nagród, wyróżnień, stypendiów oraz kar za niewłaściwe
zachowania, rozstrzyganie sporów między uczniami oraz organizowanie pomocy koleżeńskiej.
5. Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami SU.
10. Informowanie społeczności szkolnej o działalności SU.

IV. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Do Samorządu Uczniowskiego należą przedstawiciele wszystkich oddziałów szkolnych.
2. Wybory do Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego następują w głosowaniu tajnym
całej społeczności uczniowskiej, do końca października każdego roku. Mają być traktowane
poważnie, ponieważ później od wybranego kandydata zależy, jak będzie działał samorząd
przez cały rok szkolny.
3. Kandydaci na Przewodniczącego Szkoły powinni być osobami odpowiedzialnymi,
sumiennymi, umiejącymi pracować w zespole i oczywiście z mnóstwem pomysłów w głowie.
A przede wszystkim muszą mieć poparcie swojej klasy, aby móc startować na
Przewodniczącego Szkoły!
4. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa cały rok.
5. Nad działalnością Samorządu czuwają Opiekunowie SU Pani Justyna Kwiatkowska-Kornatko i Pani Katarzyna Bednarska
6. Organami Samorządu są:
6.1.Na szczeblu szkoły:
6.1.1. Rada Samorządu Uczniowskiego, która składa się z:
– Przewodniczącego
– Zastępca
– Skarbnik
– Sekcji technicznej
– Sekcji medialnej
– Sekcji artystycznej
– Sekcji reprezentacyjnej
6.2. Na szczeblu klas:
6.2.1. Rady klasowe

V. KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Rada Samorządu Uczniowskiego:
– opiniowanie uczniów dotyczące głównych kierunków działań Samorządu
– opracowywanie harmonogramu prac Samorządu
– kierowanie bieżącą pracą Samorządu
– reprezentowanie Samorządu wobec Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej
– reprezentowanie Samorządu wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza
nią
– przedstawianie opinii Samorządu w sprawach uczniów Dyrektorowi szkoły oraz Radzie
Pedagogicznej
– gromadzenie środków finansowych dla realizacji celów zawartych w regulaminie
– czynne uczestnictwo w bieżących sprawach z życia szkoły
– dokonanie wyboru opiekuna Samorządu
– powoływanie sekcji

2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
– reprezentuje Samorząd Uczniowski
– kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego
– przewodniczy obradom Samorządu Uczniowskiego
– przydziela zadania poszczególnym członkom
– organizuje współpracę Rady Samorządu Uczniowskiego z Radami Klasowymi

3. Zastępca Przewodniczącego SU:
– wspiera Przewodniczącego w wykonywaniu obowiązków
– zastępuje Przewodniczącego i reprezentuje Samorząd Uczniowski w przypadkach, gdy ten
z przyczyn losowych nie może tego uczynić

4. Skarbnik:
– współpracuje z Przewodniczącym i opiekunem Samorządu w sprawach budżetu i finansów
Samorządu
– zajmuje się funduszami, prowadzi dokumentację finansową, gromadzi rachunki

5. Sekcja:
5.1. techniczna
– obsługuje szkolne akademie i imprezy okolicznościowe
– obsługuje szkolny radiowęzeł 

5.2.medialna
– obsługuje szkolny Fanpage na Facebook’u 
– wstawia na Fanpage zastępstwa, 
– odpowiada za przygotowanie codziennych wiadomości prezentowanych za pomocą radiowęzła  

5.3. artystyczna
– czuwa nad aktualnością gabloty SU
– tworzy materiały PR-owskie do akcji samorządowych (wersja papierowa i on-line)

5.4. reprezentacyjna
– bierze czynny udział w szkolnych akademiach i imprezach okolicznościowych
– godnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym

VI. FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd Uczniowski posiada własne fundusze, które służą do finansowania działalności
SU.
2. Dysponentem funduszu jest Rada SU w porozumieniu z Opiekunem.
3. Fundusz Samorządu jest tworzony:
– z dochodów uzyskanych z organizowanych przez Samorząd imprez
– ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, inne instytucje i organizacje oraz
osoby prywatne

VII. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Wspieranie i udzielanie pomocy w działalności SU, w szczególności w przedsięwzięciach
wymagających udziału pracowników szkoły.
2. Informowanie Rady SU o wszelkich zmianach w prawie wewnątrzszkolnym.
3. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności SU.
4. Przyjmowanie opinii, wniosków SU, sądów, zapraszanie przedstawicieli Rady SU do
udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.

VIII. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Do obowiązków Opiekuna SU należy:
1. Wspieranie i udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności tych, które wymagają
udziału nauczycieli i Dyrektora szkoły.
2. Koordynowanie pracy SU.
3. Czuwanie nad gospodarką finansową SU.
4. Inspirowanie do podejmowania samorządnej działalności, opartej na współdziałaniu i
współpracy.
5. Informowanie Rady SU o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw
uczniowskich.
6. Motywowanie nauczycieli do podejmowania współpracy z SU.
7. Przedstawienie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU.

Aktualizacja: 26.03.2021

Opracowanie:
Justyna Kwiatkowska-Kornatko
Katarzyna Bednarska