Regulamin

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie

na rok szkolny 2019/2020

I. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. To jeden z organów szkoły, którego
najważniejszymi celami są :
1. Reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej.
2. Organizowanie, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły,
działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej.
3. Współdziałanie z innymi organami szkoły.
4. Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów, w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły.
5. Przestrzeganie zapisów statutowych szkoły.
6. Dbałość o przestrzeganie obowiązków i praw uczniów.
7. Podejmowanie działań promujących samorządność, partnerstwo, demokratyczne formy
współżycia w grupie.
8. Kształtowanie i rozwijanie szacunku wobec osób dorosłych i rówieśników.
9. Poszanowanie własności osobistej i szkolnej, dbałość o wizerunek szkoły.
10. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

II. PRAWA I UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i
opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów:
1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami, a przede
wszystkim- stawianymi wymaganiami.
2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania i
karania uczniów.
3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
4.Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna Samorządu.
5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
6. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań.
7. Prawo do zgłaszania propozycji do programu wychowawczego i programu profilaktyki
szkoły.

8. Prawo do opiniowania powyższych programów oraz statutu szkoły.
9. Prawo do opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu
oceniania.
10. Prawo do opiniowania, na prośbę Dyrektora, pracy nauczycieli.
11. Prawo do opiniowania wyboru przez Dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

III.ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Opracowanie planu działania, regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
2. Przedstawienie Dyrektorowi szkoły propozycji działania, potrzeb uczniów, ich wniosków,
opinii.
3. Wybór sekcji SU, współudział w organizowaniu życia pozaszkolnego, pozalekcyjnego, np.
koła zainteresowań, sekcje sportowe, działalność kulturalna, rozrywkowa, turystyczna.
4. Kultywowanie tradycji szkoły, dbałość o jej wizerunek w środowisku.
5. Inicjowanie różnorodnych akcji, happeningów, wspieranie działań szkoły w zakresie prac
na rzecz szkoły i środowiska.
6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
7. Typowanie uczniów do nagród, wyróżnień, stypendiów oraz kar za niewłaściwe
zachowania, rozstrzyganie sporów między uczniami.
8. Organizowanie akcji charytatywnych.
9. Dysponowanie funduszami SU, rozliczanie budżetu SU.
10. Informowanie społeczności szkolnej o działalności SU.

IV. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie
poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.
2. Wybory do Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego następują w głosowaniu tajnym
całej społeczności uczniowskiej, do końca września każdego roku. Mają być traktowane
poważnie, ponieważ później od wybranego kandydata zależy, jak będzie działał samorząd
przez cały rok szkolny.
3. Kandydaci na Przewodniczącego Szkoły powinni być osobami odpowiedzialnymi,
sumiennymi, umiejącymi pracować w zespole i oczywiście z mnóstwem pomysłów w głowie.
A przede wszystkim muszą mieć poparcie od swojego wychowawcy, aby móc startować na
Przewodniczącego Szkoły!
4. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa cały rok.
5. Nad działalnością Samorządu czuwa Opiekun SU Pani Adrianna Marzec

6.Organami Samorządu są:
Na szczeblu szkoły:
A. Rada Samorządu Uczniowskiego
B. Zebrania przewodniczących klas.
Na szczeblu klas :
C. Rady klasowe

V. KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Rada Samorządu Uczniowskiego
– Podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działań Samorządu.
– Opracowywanie harmonogramu prac Samorządu.
– Kierowanie bieżącą pracą Samorządu.
– Reprezentowanie Samorządu wobec Dyrektora oraz Rady pedagogicznej.
– Reprezentowanie Samorządu wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza
nią.
– Reprezentowanie szkoły w kontaktach z innymi szkołami.
– Przedstawianie opinii Samorządu w sprawach uczniów Dyrektorowi szkoły oraz Radzie
Pedagogicznej.
– Informowanie o prawach i obowiązkach uczniów.
– Gromadzenie środków finansowych dla realizacji celów zawartych w regulaminie.
– Dokonanie wyboru opiekuna Samorządu.
– Powoływanie sekcji.

Uczniowska Rada Samorządu składać się będzie z wybranych we wrześniu członków:
– Przewodniczącego
– Zastępcy
– Sekretarza
– Sekcji technicznej
– Sekcji internetowej
– opieka nad facebookiem szkolnym
– wstawianie na stronę zastępstw.
A. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
– Reprezentuje Samorząd Uczniowski
– Kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego
– Przewodniczy obradom Samorządu Uczniowskiego
– Przydziela zadania poszczególnym członkom

– Organizuje współpracę Rady Samorządu Uczniowskiego z Radami Klasowymi

B. Zastępcy Przewodniczącego:
– Wspierają Przewodniczącego w wykonywaniu obowiązków
– Zastępują Przewodniczącego i reprezentują Samorząd Uczniowski w przypadkach, gdy ten
z przyczyn losowych nie może tego uczynić

C. Sekretarz:
– Wraz z Przewodniczącym opracowuje porządek zebrań Samorządu
– Protokołuje zebrania, rozsyła protokoły osobom zainteresowanym
– Sprawuje kontrolę nad dokumentacją Samorządu
– Zbiera pisemne wnioski uczniów, napływające do Samorządu

D. Skarbnik:
– Współpracuje z Przewodniczącym i opiekunem Samorządu w sprawach budżetu i finansów
Samorządu
– Zajmuje się funduszami, prowadzi dokumentacje finansową, gromadzi rachunki

2. Zebranie przewodniczących rad klasowych
– Wysuwa propozycje zmian w regulaminie i harmonogramie pracy Samorządu
Uczniowskiego
– Ustala opinie w sprawach uczniów
– Obraduje i podejmuje decyzje w sprawach bieżących dotyczących życia szkoły

Zebranie przewodniczących Rad Klasowych prowadzi Przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego, a obrady protokołuje Sekretarz SU.
Na zabrania Rad Klasowych mają wstęp wszyscy zainteresowani.
Osobami uprawnionymi do głosowania podczas zebrania Rad Klasowych są członkowie
Rady Samorządu Uczniowskiego i przewodniczący Rad Klasowych.
Dyrektor szkoły ma praco na wniosek Rady Pedagogicznej zawiesić, bądź uchylić uchwałę
Samorządu, o ile narusza ona prawo.

3. Rady Klasowe
– Uczniowska Rada Klasowa składa się z trzech osób:
a. Przewodniczący
b. Zastępca przewodniczącego- Wyboru uczniowskiej Rady Klasowej dokonuje, w głosowaniu tajnym, ogólne zebranie
klasowe.
Zadania Rady Klasowej:
– Ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym.
– Reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli.
– Reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych.
– Występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych.
– Udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską.
– Informowanie klasy o postanowieniach i pracach rady uczniowskiej.
– Inne zadania nałożone przez klasę lub radę uczniowską.

4. Sekcje
– Do realizacji swych zadań, Rada SU powołuje sekcje.
– Sekcje składają się z 3-7 osób, ich członkiem może zostać każdy uczeń
– Członkowie Sekcji wybierają przewodniczącego Sekcji, który kieruje ich działaniami.
– Sekcje mogą mieć charakter stały (pracuję przez cały rok ) lub nadzwyczajny (doraźny )
– Przy powoływaniu Sekcji ,Rada SU musi określić :
a. Cel powołania sekcji
b. Okres jej istnienia
c. Skład osobowy

VI. FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Samorząd Uczniowski posiada własne fundusze, które służą do finansowania działalności
SU.
2. Dysponentem funduszu jest Rada SU w porozumieniu z Opiekunem.
3. Fundusz Samorządu jest tworzony:
– ze składek Samorządów Klasowych,
– z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatną pracę,
– z dochodów uzyskanych z organizowanych przez Samorząd imprez,
– ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, inne instytucje i organizacje oraz
osoby prywatne.

VII. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Wspieranie i udzielanie pomocy w działalności SU, w szczególności w przedsięwzięciach
wymagających udziału pracowników szkoły.
2. Zapoznanie SU z programami szkoły i ze statutem.

3. Informowanie Rady SU o wszelkich zmianach w prawie wewnątrzszkolnym.
4. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności SU.
5. Przyjmowanie opinii, wniosków SU , sądów, zapraszanie przedstawicieli Rady SU do
udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
6. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.

VIII. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Do obowiązków Opiekuna SU należy:
1. Wspieranie i udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności tych, które wymagają
udziału nauczycieli i Dyrektora szkoły.
2. Koordynowanie pracy SU.
3. Czuwanie nad gospodarką finansową SU.
4. Inspirowanie do podejmowania samorządnej działalności, opartej na współdziałaniu i
współpracy.
5. Informowanie Rady SU o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw
uczniowskich.
6. Motywowanie nauczycieli do podejmowania współpracy z SU.
7. Przedstawienie Dyrektorowi i Radzie pedagogicznej sprawozdań z działalności SU.