Program COMENIUS

Od 1990 roku Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie prowadzi wymianę młodzieży z partnerską szkołą niemiecką Werner-Heisenberg-Gymnasium w Garching koło Monachium.
Adres strony: www.whg-garching.de

COMENIUS – komponent programu SOCRATES – stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej – społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.
COMENIUS przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez:

 • wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami i placówkami kształcenia/ doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych;
 • promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarz±dzania szkołami;
 • opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej, promowanie integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równości szans we wszystkich sektorach edukacji;
 • promowanie zastosowań technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry zatrudnionej w tym sektorze edukacji;
 • promowanie nauki języków obcych;
 • promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią;
 • podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów.

COMENIUS skierowany jest do wszystkich rodzajów i szczebli kształcenia, a w szczególności do następujących osób i instytucji:

 • uczniowie, studenci i osoby uczestniczące w różnych formach kształcenia;
 • kadra szkolna i bezpośrednio zaangażowana w edukację szkolną;
 • wszystkie rodzaje placówek edukacyjnych publicznych i niepublicznych;
 • osoby i instytucje zarządzające systemem edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym.