RODO

Sochaczew, dnia 3 grudnia 2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Dane Administratora Danych OsobowychLiceum Ogólnokształcące im. F. Chopina w Sochaczewie reprezentowane przez Dyrektora, 96 – 500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 4
Dane Inspektora Ochrony DanychAndrzej Jaskólski, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „LO Sochaczew” lub pisemnie na adres siedziby Administratora
Cel i podstawa prawna przetwarzaniarekrutacja do szkoły, prowadzenie działalności dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z Ustawą  o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz aktów prawnych wydanych na ich podstawie tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOpromowanie działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, zapewnienie udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, promocji wizerunku dziecka i jego osiągnięć w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w gazetkach, biuletynach, prasie lokalnej, materiałach informacyjnych, na tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej organu prowadzącego oraz podmiotów współpracujących tj. na podstawie art.  art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a RODOzwiązanych z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,dochodzenia roszczeń i praw tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,realizacji obowiązków podatkowych placówki tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, RODO
Odbiorcy danych osobowychorgany władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych,
Przekazywanie danych osobowych poza EOGAdministrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Okres przechowywania danych osobowychOkres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez: Okres realizacji umowy,Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,  do czasu wycofania zgody,
Prawa kontrahenta związane z danymi osobowymidostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
Podstawa obowiązku podania danych osobowychPodanie danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia,W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w związku z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek umowny dla nawiązania współpracy i ewentualnego zawarcia umowy,
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniuW ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania