Ceremoniał Szkolny

Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: „Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

Dlatego też w naszej szkole obowiązuje ceremoniał szkolny, który jest opisem uroczystości szkolnych organizowanych z udziałem młodzieży z okazji świąt państwowych i kościelnych, ważnych rocznic i wydarzeń z życia szkoły. Jednoczy on społeczność szkolną i umacnia więzi między uczniami, kształtuje tradycję lokalną, patriotyzm i świadomą dyscyplinę opartą na konieczności przestrzegania rygorów narzuconych sobie samemu oraz umiejętność podporządkowania się określonym normom etycznym i prawnym jako czynnikom warunkującym prawidłowe funkcjonowanie człowieka w społeczności. Zachowanie ceremoniału wiąże się z eksponowaniem symboli państwowych i szkolnych. Takim symbolem jest sztandar szkoły.

Sztandar Liceum Ogólnokształcącego Sochaczewie, kolejny w historii szkoły, został ufundowany przez absolwentów IV Zjazdu w 1996 roku. To zszyty z 2 części płat materiału o wymiarach 100 cm x 100 cm, obszyty złotymi frędzlami. Prawa strona ma na środku biało–czerwonego pola wyhaftowany wizerunek orła białego w koronie i napis Ojczyzna, Nauka, Praca, a na lewej stronie, na środku pola w kolorze niebieskim, widnieje otwarta księga i zapalony kaganek. Te symbole otoczone są napisem Liceum Ogólnokształcące im Fryderyka Chopina. W lewym górnym rogu wyhaftowano obraz warszawskiego pomnika F. Chopina.

123

W uroczystościach państwowych, szkolnych, patriotycznych i patriotyczno–religijnych uczestniczy szkolna asysta honorowa. Jej udział stanowi ważny element tych uroczystości, ma także na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru.

Członkowie pocztu sztandarowego, przekazując sztandar młodszym kolegom, wygłaszają słowa: „Przekazujemy Wam sztandar szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. F Chopina — symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem”, na co młodsi odpowiadają: „Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, nosić z dumą i honorem”. W słowach tych zawarta jest kwintesencja tego, co ów sztandar symbolizuje.

Sposób zachowania się składu pocztu sztandarowego w czasie powyższych uroczystości zawarty w Ceremoniale Szkolnym opiera się w większości na wytycznych i zasadach postępowania opracowanych w Ceremoniale Wojskowym Sił Zbrojnych RP.

Reprezentowanie szkoły poprzez asystę honorową w poczcie sztandarowym jest zaszczytem, a nauka sposobu zachowania się w różnych sytuacjach, trening postępowania i poświecenie swojego wolnego czasu — to obowiązki, którym mogą sprostać tylko najlepsi. Tymi najlepszymi przez długie lata opiekowali się nauczyciele liceum, m. in. Alicja Grudzień (na zdjęciu poniżej).

4

Rota ślubowania uczniów klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

My — uczennice i uczniowie klas pierwszych wstępujący do Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie w rocznicę utworzenia Szkoły, świadomi powagi chwili, stajemy przed historycznym sztandarem i uroczyście ślubujemy:

– strzec honoru szkoły;

– stać się godnymi jej tradycji, kształtować umysły i charaktery tak, aby w przyszłości mogła być z nas dumna.

Ślubujemy.

Pamiętając postać Fryderyka Chopina, wielkiego Polaka, oddanego sprawie Ojczyzny, świadomi więzi z absolwentami szkoły, niegdyś uczniami jak my, ślubujemy stawiać dobro narodu ponad własne, rozwijać w sobie postawę obywatelską, być wiernym ideałom humanizmu.

Ślubujemy.

Pamiętając o tym, że na naszą naukę i wychowanie składa się trud nauczycieli i rodziców, ślubujemy nie zawieść pokładanego w nas zaufania i starać się odpowiadać na ten trud wysiłkiem naszych umysłów i serc.

Ślubujemy.

Niech naszej społeczności uczniowskiej Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie przyświeca hasło:

Semper fidelis — Zawsze wierni.

Rota ślubowania uczniów klas pierwszych

Gimnazjum Powiatowego im. Fryderyka Chopina

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie

My — uczennice i uczniowie klas pierwszych wstępujący do Gimnazjum Powiatowego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie — w rocznicę utworzenia Szkoły, świadomi powagi chwili, stajemy przed naszym sztandarem i uroczyście ślubujemy:

– strzec honoru szkoły;

– stać się godnymi jej tradycji, kształtować nasze umysły i charaktery tak, aby w przyszłości mogła być z nas dumna;

– nie zawieść pokładanych w nas nadziei nauczycieli i rodziców;

– starać się odpowiadać na ich trud wysiłkiem naszych serc i umysłów;

Niech naszej społeczności uczniowskiej przyświeca hasło: Semper fidelis — Zawsze wierni.