Regulamin biblioteki

Rozdział I
Zagadnienia ogólne
1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły oraz
rodzice. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym, nauczyciele
i pracownicy administracyjni na podstawie legitymacji służbowej, rodzice na podstawie karty
czytelnika dziecka lub dowodu osobistego.

Rozdział II
Funkcje biblioteki
1. Biblioteka służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspiera
doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.
3. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele – bibliotekarze oraz
nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów.
4. Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Rozdział III
Organizacja biblioteki
1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor ZSO, który:
a) zapewnia właściwe pomieszczenia, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe
na działalność biblioteki.
b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie
pracownika.
2. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni.
3. Zbiory:
a) biblioteka gromadzi następujące materiały:
• wydawnictwa informacyjne,
• podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli;
• lektury podstawowe i uzupełniające
• beletrystykę