Regulamin biblioteki

ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

I FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. F. CHOPINA

W SOCHACZEWIE OBOWIĄZUJĄCE OD 01.09.2020

WG WYTYCZNYCH MEN, MZ, GIS I BN

  1. Z biblioteki mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej.
  2. W pomieszczeniu, oprócz nauczyciela bibliotekarza, może znajdować się 1 osoba.
  3. Od osób korzystających z biblioteki wymagana jest dezynfekcja rąk płynem do dezynfekcji rąk dostępnym na korytarzu szkolnym oraz zasłonięcie nosa i ust np. maseczką ochronną.
  4. Użytkownicy biblioteki szkolnej powinni zachować między sobą dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
  5. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
  6. Ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru, czytelni i stanowisk komputerowych.
  7. Zwrócone zbiory biblioteczne poddane zostaną kwarantannie. Zwroty opatrzone datą przyjęcia składowane będą na wyznaczonym w tym celu regale.
  8. Pomieszczenie biblioteki będzie regularnie wietrzone i dezynfekowane.

Rozdział I
Zagadnienia ogólne
1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły oraz
rodzice. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym, nauczyciele
i pracownicy administracyjni na podstawie legitymacji służbowej, rodzice na podstawie karty
czytelnika dziecka lub dowodu osobistego.

Rozdział II
Funkcje biblioteki
1. Biblioteka służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspiera
doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.
3. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele – bibliotekarze oraz
nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów.
4. Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Rozdział III
Organizacja biblioteki
1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor ZSO, który:
a) zapewnia właściwe pomieszczenia, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe
na działalność biblioteki.
b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie
pracownika.
2. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni.
3. Zbiory:
a) biblioteka gromadzi następujące materiały:
• wydawnictwa informacyjne,
• podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli;
• lektury podstawowe i uzupełniające
• beletrystykę