Rok Szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Rok szkolny trwa 01.09.2018 – 31.08.2019

2. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 03.09.2018

3. Półrocze I trwa 01.09.2018 – 13.01.2019

4. Półrocze II trwa 14.01.2018 – 21.06.2018

5. Powiadomienie rodziców oraz prawnych opiekunów ucznia o propozycjach ocen za I półrocze 4 grudnia 2018

6. Wystawienie ocen za I półrocze do 4 stycznia 2019

7. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2018 – 31.12.2018

8. Ferie zimowe 28.01.2019 – 10.02.2019

9. Rekolekcje wielkopostne termin do ustalenia

10. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04.2019 – 23.04.2019

11. Terminy egzaminów gimnazjalnych

● część humanistyczna 10.04.2019
● cześć matematyczno – przyrodnicza 11.04.2019
● Język obcy nowożytny 12.04.2019

12. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

● część humanistyczna 03.06.2019
● część matematyczno – przyrodnicza 04.06.2019
● język obcy nowożytny 05.06.2019

Przekazanie przez OKE zaświadczeń do szkół 14.06.2019

13. Powiadomienie rodziców oraz prawnych opiekunów ucznia
o propozycjach ocen rocznych w klasach maturalnych 12.03.2019

14. Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych do 12 kwietnia 2019

15. Termin zakończenia zajęć dydaktycznych w kl. III LO 26.04.2019

16. Terminy egzaminu maturalnego w terminie głównym

● cześć ustna 06.05.2019 – 25.05.2019
● cześć pisemna 06.05.2019 – 23.05.2019

17. Terminy egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

● część pisemna 03.06.2019 – 19.06.2019
● część ustna 03.06.2019 – 08.06.2019

18. Terminy egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

● część pisemna 20.08.2019
● część ustna 20.08.2019 – 21.08.2019

Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości i aneksów
do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego 04.07.2019

Przekazanie przez OKE świadectw z egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym 11.09.2019

19. Powiadomienie rodziców oraz prawnych opiekunów ucznia
o propozycjach ocen rocznych 7.05.2019

20. Wystawienie ocen rocznych dla uczniów LO i GP do 7 czerwca 2019

21. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych 21.06.2019

22. Ferie letnie 22.06.2019 – 31.08.2019

23. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu uczniowskiego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w terminach w roku szkolnym 2018/2019

02.11.2018 r.
12.04.2019 r.
29.04.2019 r.
30.04.2019 r.
02.05.2019 r.
06.05.2019 r.
07.05.2019 r.
08.05.2019 r.

Podstawa prawna &5 ust.1 Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2018 r. (Dz.U.2017 poz.1603)

Rada Rodziców ,Samorząd Uczniowski i Rada Pedagogiczna wyrazili pozytywną opinię na temat proponowanych przez Dyrektora dni wolnych