HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 REKRUTACJA ZASADNICZA

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/19
REKRUTACJA ZASADNICZA

1.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 10 maja od godz. 10.00
do 18 maja do godz. 15.00

2.
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów,
którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z
udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w
pierwszym terminie
od 15 czerwca od godz. 10.00
do 19 czerwca do godz. 16.00

3.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez
gimnazjum)
od 22 czerwca od godz. 12.00
do 27 czerwca do godz. 16.00

4.
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych
dokumentów przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie
czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso
od 10 maja do 6 lipca

5.
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej
oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia
do przyjęcia
6 lipca godz.12.00

6.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów
dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
od 6 lipca od godz. 12.00
do 12 lipca do godz. 10.00

7.
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych 12 lipca godz. 16.00

8.
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc 12 lipca do godz. 16.00

UZUPEŁNIAJĄCA:

9.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 13 lipca od godz. 8.00
do 16 lipca do godz. 16.00

10.
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych
dokumentów przez komisję rekrutacyjną od 13 lipca do 28 sierpnia

11.
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej
oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia
do przyjęcia
29 sierpnia godz. 12.00

12.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów
dokumentów
od 29 sierpnia od godz. 12.00
do 30 sierpnia do godz. 16.00

13.
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych 31 sierpnia godz. 12.00

14.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc 31 sierpnia do godz. 12.00