Blask Prawdy – XXII Dzień Papieski

REGULAMIN GRY DYDAKTYCZNEJ

Organizator

1. Organizatorem gry dydaktycznej Blask Prawdy  z okazji XXII  Dnia Papieskiego, realizowanej na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina jest dyrektor Dariusz Miłkowski

2. Współorganizatorami gry są uczennice z klasy IV A: Aleksandra Pietryka i Agata Mikołajczyk 

3. Gra zostanie przeprowadzona w dniu 19 października 2022 r. na terenie naszej szkoły w formie hybrydowej

Cel ogólny:

– wzbudzanie szacunku do wiary i postaw patriotycznych

– rozbudzanie zainteresowań chrześcijańskich

– kształtowanie umiejętności: praca w zespole – wyłonienie lidera, kierowanie zespołem, podział zadań pomiędzy członków zespołu – analiza i właściwe zastosowanie zdobytych informacji

– rozwijanie umiejętności wykorzystania technik multimedialnych

Cele operacyjne:

* uczeń zna:

– najważniejsze fakty z życia i pontyfikatu św. Jana Pawła II

– interpretację hasła: Veritatis Splendor – Blask Prawdy

– wybrany tekst encykliki  Veritatis Splendor

– kontekst VIII przykazania Dekalogu

* uczeń rozumie:

– rolę jaką odegrał Jan Paweł II w zarządzaniu Kościołem

– znaczenie prawdy i prawdomówności w życiu osoby

– przyczyny relatywizowania prawdy w świecie

*uczeń potrafi:

wskazać najistotniejsze wydarzenia  i wartości, którymi się kierował za życia św. Jan Paweł II

– dokonać analizy tekstów źródłowych – fragmentów pism papieża Polaka

– współpracować w grupie, właściwie wykorzystać umiejętności każdego członka zespołu

Cel wychowawczy:

kształtowanie szacunku dla osoby głęboko wierzącej, która reprezentowała Kościół i Polskę

– wychowanie do prawdomówności

Uczestnicy gry:

1. W grze biorą udział uczniowie klas I, II i III LO

2. Gra zostanie przeprowadzona na terenie naszej szkoły w formie stacjonarnej z wykorzystaniem multimediów

Zasady gry:

1. Bibliografia gry zamieszczona jest na stronie internetowej oraz Fanpag’u Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie

2. Klasę reprezentuje drużyna składająca się maksymalnie z 4 osób

3. Drużyna zapoznaje się z regulaminem i bibliografią gry zamieszczoną na stronie internetowej oraz Fanpag’u Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie oraz na terenie szkoły

4. Gra obejmuje:

a)  konkurs z kategorii film „Karol. Człowiek, który został papieżem”

b) test z kategorii:

  • Pontyfikat – najważniejsze wydarzenia
  • Interpretacja VIII przykazania Dekalogu
  • Interpretacja hasła: Veritatis Splendor
  • Znajomość tekstów Papieża

5. Klasy zgłaszają uczestników gry do dnia 10 października na e-Dziennik do p. Justyny Kwiatkowskiej-Kornatko 

6. W punkcie startowym w dniu 19.10.2022 r. każda drużyna pobiera kod Q-er do rozwiązania zadań, które wykonuje w obecności komisji

7.  W dniu 20 października zostaną ogłoszone wyniki gry

Punktacja:

każde zadanie punktowane indywidualnie (punktacja wyszczególniona w teście)

– do każdej kategorii drużyna może przystąpić tylko raz

Warunki ukończenia gry:

Warunkiem ukończenia gry i wzięcia udziału w zaliczeniu punktów jest uczestnictwo we wszystkich etapach konkursu

Nagrody:

1. Ogłoszenie wyników gry nastąpi w dniu 20 października 2022 r. na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina, a wręczenie nagród na najbliższej akademii szkolnej.

2. Nad prawidłowym przebiegiem liczenia punktów i protokołowania wyników gry, czuwać będzie Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina p. Dariusz Miłkowski, p. Justyna Kwiatkowska-Kornatko oraz ks. Bartłomiej Jaska

3. Organizator przewiduje nagrody dla uczestników

Bibliografia

Film: https://binged.it/3CxzaZM

Prezentacja: https://tiny.pl/w76nc

Interpretacja hasła:

Encyklika: