INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE LUB OPINIĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Prosimy rodziców uczniów klas pierwszych posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o pilne składanie dokumentu do sekretariatu szkoły w celu zaplanowania dziecku odpowiednich form pomocy.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1227) , rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu pobrania, a następnie złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla dziecka. Wniosek można również pobrać w formie elektronicznej ze strony szkoły.

Do wniosku prosimy o załączenie faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia za zakup podręczników.

Wniosek prosimy dostarczyć do 30 września 2022 r. do godziny 15:00