XXI DZIEŃ PAPIESKI – NIE LĘKAJCIE SIĘ! – ŚW. JAN PAWEŁ II

REGULAMIN GRY DYDAKTYCZNEJ ON-LINE

Organizator

1. Organizatorem gry dydaktycznej on-line Nie lękajcie się! – św. Jan Paweł II z okazji XXI Dnia Papieskiego, realizowanej na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina jest dyrektor Dariusz Miłkowski

2. Gra zostanie przeprowadzona w dniu 25 października 2021 r. na terenie naszej szkoły w formie on-line

Cel ogólny:

– wzbudzanie szacunku do wiary i postaw patriotycznych

– rozbudzanie zainteresowań chrześcijańskich

– kształtowanie umiejętności: praca w zespole – wyłonienie lidera, kierowanie zespołem, podział zadań pomiędzy członków zespołu – analiza i właściwe zastosowanie zdobytych informacji

– rozwijanie umiejętności wykorzystania technik multimedialnych

Cele operacyjne:

* uczeń zna:

– najważniejsze fakty z pontyfikatu św. Jana Pawła II

– interpretację hasła: Nie lękajcie się

– kontekst historyczny Kościoła w świecie, w trakcie pontyfikatu św. Jana Pawła II

* uczeń rozumie:

– rolę jaką odegrał Jan Paweł II w zarządzaniu Kościołem

– znaczenie słów wypowiedzianych przez  Karola Wojtyłę 16. października 1978 r.

– przyczyny, którymi kierował się Jan Paweł II, nawołując do odwagi i pozbycia się lęku

*uczeń potrafi:

wskazać najistotniejsze wydarzenia  i wartości, którymi się kierował za życia św. Jana Pawła II

– dokonać analizy tekstów źródłowych – fragmentów pism papieża Polaka

– współpracować w grupie, właściwie wykorzystać umiejętności każdego członka zespołu

Cel wychowawczy:

kształtowanie szacunku dla osoby głęboko wierzącej, która reprezentowała Kościół i Polskę

Uczestnicy gry:

1. W grze biorą udział uczniowie klas I, II i III LO

2. Gra zostanie przeprowadzona na terenie naszej szkoły w formie on-line

Zasady gry:

1. Bibliografia Gry zamieszczona jest na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie

2. Klasę reprezentuje drużyna składająca się maksymalnie z 4 osób

3.  Drużyna zapoznaje się z regulaminem i bibliografią gry zamieszczoną na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie

4. Gra odbywa się w kategorii drużynowej

5.  Gra obejmuje:

a)  konkurs on-line z kategorii film „Karol. Papież, który pozostał człowiekiem”

b) test on-line z kategorii:

  • Pontyfikat – najważniejsze wydarzenia
  • Kontekst historyczny Kościoła na świecie w trakcie trwania pontyfikatu
  • Interpretacja hasła: Nie lękajcie się

6. Klasy zgłaszają uczestników gry do dnia 19. października na e-Dziennik do p. Justyny Kwiatkowskiej-Kornatko lub p. Katarzyny Bednarskiej

7. W punkcie startowym w dniu 25. 10. 2021 r. każda drużyna pobiera link do rozwiązania zadań, które wykonuje w obecności nauczyciela

8. Po zalogowaniu i rozwiązaniu zadań uczestnicy wysyłają formularze on-line

9. W dniu 26 października zostaną ogłoszony wyniki gry

Punktacja:

za każde zadanie (punktacja jest wyszczególniona w teście on-line)

– do każdej kategorii drużyna może przystąpić tylko raz

Warunki ukończenia gry:

Warunkiem ukończenia Gry i wzięcia udziału w zaliczeniu punktów jest wzięcie udziału w konkursie filmowym i rozwiązaniu testu on-line

Nagrody:

1. Ogłoszenie wyników Gry nastąpi w dniu 26 października 2021 r. na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina

2. Nad prawidłowym przebiegiem liczenia punktów i protokołowania wyników Gry czuwać będzie  Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina p. Dariusz Miłkowski, p. Justyna Kwiatkowska-Kornatko oraz p. Katarzyna Bednarska

3. Organizator przewiduje nagrody dla uczestników