Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

17 maja br. rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych pięciu publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski. Szkoły te znajdują się w Sochaczewie oraz jedna w Teresinie. Rejestracja kandydatów będzie możliwa do 21 czerwca 2021 r. godz. 15:00.

Wzorem lat poprzednich rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę: sochaczew.edu.com.pl/kandydat (https://sochaczew.edu.com.pl/kandydat/app/). Należy rozpocząć od założenia konta kandydata. Po jego założeniu wybiera się z oferty szkół oddziały, do których uczyń chce być przyjęty(możliwość wyboru wszystkich oddziałów z oferty), wypełniamy wszelkie potrzebne wymagane dane i drukujemy wniosek. Podpisany przez rodzica bądź opiekuna prawnego wniosek należy przedłożyć w szkole, którą kandydat wybrał na pierwszym miejscu. Można to zrobić osobiście, przesłać pocztą na adres szkoły lub zeskanować i przesłać na adres e-mail naszej szkoły:

Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina

lo.chopin.rekrutacja@gmail.com

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić o kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty w terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00

(również można to zrobić osobiście, przesłać pocztą na adres szkoły lub zeskanować i przesłać na adres e-mail wybranej szkoły).

W przypadku zmiany preferencji kandydat zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w szkole będącej dotychczasową pierwszego wyboru, celem anulowania wniosku kandydata, a następnie ponownego wygenerowania wniosku i dostarczenia go do szkoły będącej aktualną szkołą pierwszego wyboru (wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres szkoły lub zeskanować i przesłać na adres e-mail danej szkoły). Zmiany wyboru preferencji można dokonać w terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. godz. 15:00.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 22 lipca 2021 r.  na stronach internetowych szkół.

W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy w terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. godz. 15:00 potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (osobiście w szkole). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe dodatkowo wymagane jest zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca  2021 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. Skierowania do lekarza będą wydawane przez szkoły w terminach ustalonych w regulaminach rekrutacji.

Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w poniedziałek, 2 sierpnia 2021 r.

Ofertę edukacyjną poszczególnych szkół można znaleźć na ich stronach internetowych.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie