Konkurs plastyczny – Portret Fryderyka Chopina ukryty w słowach

Już od czasów starożytnych muzyka i poezja były nierozłączne. Muzy greckie wyobrażano z instrumentami w dłoniach: Erato –  muzę  poezji miłosnej – z kitarą; Euterpe – muzę poezji lirycznej – z aulosem i tylko głęboko zamyśloną Polihymnię –  muzę pieśni i poezji chóralnej – przedstawiano bez atrybutu. Muzyka, jej uniwersalizm, wielobarwność, zawsze inspirowała poetów i czyni to nadal.

Muzyka i nawiązania do niej  wielokrotnie wybrzmiewały ze strof mistrzów poezji polskiej.  Jan Kochanowski pisał: ,, Lutni moja, ty ze mną, bo twe wdzięczne strony/ Cieszą umysł strapiony”.

 Za Cyprianem Kamilem Norwidem i jego ,, Fortepianem Szopena” powtarzamy: „A w tym, coś grał: taka była prostota Doskonałości Peryklejskiej”. Maria Konopnicka, Jarosław Iwaszkiewicz, Leopold Staff …., można wymieniać bez końca poetów, którzy w swoich wersetach oddali hołd patronowi naszej szkoły – Fryderykowi Chopinowi. Wielkiemu kompozytorowi również bliska była poezja i jej twórcy. Jego 19 pieśni to efekt przyjaźni między wybitnym muzykiem a poetami, takimi  jak Mickiewicz, Krasiński czy Norwid.

Pragniemy zaprosić Was do udziału w konkursie Portret Fryderyka Chopina ukryty w słowach.  Dajmy się przenieść fantazji w świat dźwięczącej poezji, która przyniesie wszystkim natchnienie.

 Regulamin konkursu

§ 1 Przepisy ogólne

  1. Organizatorem konkursu plastycznego – ,,Portret Fryderyka Chopina ukryty w słowach”. realizowanego  na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina, jest dyrektor Dariusz Miłkowski
  2. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie sylwetki wybitnego polskiego kompozytora, jakim jest Fryderyk Chopin, kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów oraz upowszechnianie wiedzy na temat związków  muzyki z literaturą, poezją oraz ich źródeł.
  3. Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły.
  • Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

§ 2 Przepisy dotyczące prac plastycznych

 1. Inspiracją do wykonania prac konkursowych jest polska poezja, która wprost nawiązuje do         postaci naszego wybitnego kompozytora, ale również wiersze, których motywem przewodnim jest muzyka, instrumenty, wydarzenie muzyczne, itp.

  2. Technika prac dowolna:  rysunek, praca malarska, wyklejanka, grafika – w tym również komputerowa – kolaż, itp.

3. Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie przez  ucznia.

4. Praca nie może być wykonana z produktów żywnościowych.

5. Maksymalny format pracy – A3.

6. Na odwrocie pracy należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł i autora wiersza, będącego inspiracją pracy konkursowej.

7. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę plastyczną.

8. Konkurs rozpoczyna się 05.01.2021 roku i trwa do  22.02.2021 roku.

8. Prace konkursowe należy dostarczyć:

–  bezpośrednio do sekretariatu szkoły

lub

–  zdjęcie pracy należy przesłać jako załącznik przez dziennik elektroniczny do p. Iwony Gemza, p. Marty Białeckiej- Zubrzyckiej, p. Bogusławy Górnickiej.

9. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków.

11. Prace biorące udział w konkursie będą prezentowane podczas szkolnej wystawy pokonkursowej.

§ 3 Jury i sposób oceny

1. Organizator powoła profesjonalne Jury konkursu.

2. Jury dokona oceny prac plastycznych po zakończeniu okresu trwania konkursu, biorąc po uwagę:

 – poprawność wykonania formy plakatu,

– oryginalne i twórcze ujęcie tematu,

– dobór środków artystycznego wyrazu,

– samodzielność

– ogólne wrażenie artystyczne.

3. Postanowienia Jury są ostateczne.

§ 4 Nagrody i wyróżnienia.

1. Laureatami konkursu zostaną osoby, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury.

2. Jury może przyznać równorzędne nagrody w poszczególnych kategoriach.

3. Organizator konkursu powiadomi laureatów o wygranej mailem bądź telefonicznie 26.02.2021r.

4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowych prac plastycznych.  

Propozycje utworów, które mogą stać się inspiracją dla uczestników konkursu:

Jerzy Zajączkowski „Zaczarowany fortepian”

Wanda Chotomska „Preludium deszczowe”, „W Żelazowej Woli”

Anna Kamieńska „Chopin na bruku”

Jerzy Hordyński „Nokturn Fis-dur Chopina”

Jan Twardowski „To wszystko trwa jak Chopin”

Leopold Lewin „Mickiewicz słucha Chopina”

Roman Brandstaetter „Żelazowa Wola”, „Etiudy”, „Śmierć Chopina”

Marian Piechal „Nuty Chopina”

Konstanty Ildefons Gałczyński „Niobe” (fragment) „Spotkanie z Chopinem”

Stanisław Baliński „Ojczyzna Szopena”

Władysław Broniewski „Mazurek Szopena”

Kazimierz Wierzyński „Szopen”

Jarosław Iwaszkiewicz „Chopin”, „Spotkanie”

Kornel Makuszyński „Chopin do Ojczyzny wracający” (fragment)

Leopold Staff „Zniszczenie pomnika Chopina”, „Nonsens”, „Mieszczuch”

Artur Oppman (Or-ot)) „Koncert Chopina”, „Preludium”

Kazimierz Przerwa-Tetmajer „Cień Chopina”, „Mazurek Chopina”

Maria Konopnicka „Gdy polonez chopinowski”, „W rocznicę Chopina”

Kornel Ujejski „Marsz pogrzebowy” (fragment)

Cyprian Kamil Norwid „Fortepian Szopena”, „Promethidion” (fragment) „B o g u m i ł”, „Nekrolog Fryderyka Chopina” (fragment)