REGULAMIN GRY ON-LINE XX Dzień Papieski – TOTUS TUUS – św. Jan Paweł II

Organizator

1. Organizatorem gry dydaktycznej on-line Totus Tuus – św. Jan Paweł II z okazji XX Dnia Papieskiego, realizowanej na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina jest dyrektor Dariusz Miłkowski

2. Gra zostanie przeprowadzona w dniu 21 października na terenie naszej szkoły w formie on-line

Cel ogólny:

-wzbudzanie szacunku do wiary i postaw patriotycznych

– rozbudzanie zainteresowań chrześcijańskich

– kształtowanie umiejętności: praca w zespole – wyłonienie lidera, kierowanie zespołem, podział zadań pomiędzy członków zespołu – analiza i właściwe zastosowanie zdobytych informacji

– rozwijanie umiejętności wykorzystania technik multimedialnych

Cele operacyjne:

* uczeń zna:

– najważniejsze fakty z życia św. Jana Pawła II

– znaczenie herbu papieskiego Totus Tuus

– wątek Maryjny w życiu Wojtyły

– fragmenty Listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae o różańcu świętym z 2020 r.

– wydarzenia z Pielgrzymek do Polski – nawiedzenia najważniejszych  sanktuariów maryjnych

* uczeń rozumie:

– rolę jaką odegrała Maryja w życiu Wojtyły po śmierci rodzonej matki

– znaczenie NMP w życiu każdego chrześcijanina

– przyczyny ogłoszenia tajemnic światła do koronki różańcowej

*uczeń potrafi:

wskazać najistotniejsze wydarzenia  i wartości, którymi się kierowała z życia św. Jana Pawła II

– dokonać analizy tekstów źródłowych – fragmentów pism papieża Polaka

– współpracować w grupie, właściwie wykorzystać umiejętności każdego członka zespołu

Cel wychowawczy:

kształtowanie szacunku dla osoby głęboko wierzącej, która reprezentowała Kościół i Polskę

Uczestnicy gry:

1. W grze biorą udział uczniowie klas I i II

2. Gra zostanie przeprowadzona na terenie naszej szkoły w formie on-line

Zasady gry:

1. Bibliografia Gry zamieszczona jest na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie

2. Klasę reprezentuje drużyna składająca się z 4 osób

3.  Drużyna zapoznaje się z regulaminem i bibliografią gry zamieszczoną na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie

4. Gra odbywa się w kategorii drużynowej

5.  Gra obejmuje:

– konkurs on-line z kategorii film „Karol. Człowiek, który został papieżem”

– test on-line z kategorii:

Totus tuus,

wątek Maryjny Wojtyły

List apostolski Rosarium Virginis Mariae o różańcu świętym z 2020 r.

wydarzenia z Pielgrzymek do Polski – nawiedzenia najważniejszych  sanktuariów maryjnych

6. Klasy zgłaszają uczestników gry w dniu 19 października na e-Dziennik do p. Justyny Kwiatkowskiej-Kornatko

6. W punkcie startowym każda drużyna pobiera link do rozwiązania zadań, które wykonuje w obecności nauczyciela

7. Po zalogowaniu i rozwiązaniu zadań uczestnicy wysyłają formularze on-line

Punktacja:

za każde zadanie (punktacja jest wyszczególniona w teście on-line)

– do każdej kategorii drużyna może przystąpić tylko raz

Warunki ukończenia gry:

Warunkiem ukończenia Gry i wzięcia udziału w zaliczeniu punktów jest wzięcie udziału w konkursie filmowym i rozwiązaniu testu on-line

Nagrody:

1. Ogłoszenie wyników Gry nastąpi w dniu 22 października 2020 r. na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina

2. Nad prawidłowym przebiegiem liczenia punktów i protokołowania wyników Gry czuwać będzie Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina p. Dariusz Miłkowski

3. Organizator przewiduje nagrody dla uczestników

Plakat

Bibliografia