Zalecenia sanitarne obowiązujące w Liceum Ogólnokształcącym im .F. Chopina w Sochaczewie od dnia 01.09.2020 wg wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek odnośnie organizacji zajęć.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych .

2.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Rodzice odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)    1 opiekun z dzieckiem,

b)    dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,

c)    dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)    opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4.Do szkoły mogą wejść  osoby z zewnątrz bez objawów chorobowych. Zobowiązane są do stosowania środków ochronnych: maseczka dla osłony ust i nosa, rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekcja rąk. Osoby te muszą powiadomić o swoim przybyciu woźną i czekać w wyznaczonym miejscu. Osoby z zewnątrz muszą być zapisane w rejestrze podając swoje personalia, adres zamieszkania oraz nr telefonu, mieć zmierzoną temperaturę ciała. W przypadku podwyższonej temperatury osoba musi natychmiast opuścić teren szkoły.

5.Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, zdezynfekować płynem dezynfekującym, nosić maseczkę dla ochrony  podczas kichania i kaszlu  oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust oraz witania się poprzez podawanie ręki.

 6.W czasie zajęć lekcyjnych  nauczyciele i uczniowie mogą przebywać   w maskach, przyłbicach i rękawiczkach.

7.W czasie przerw międzylekcyjnych nauczycieli, pracowników i uczniów obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic. Kto chce może nosić rękawiczki.

8.Uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły i szatni. Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami tzn głównym i bocznym do szatni zważając aby nie doprowadzać do zbędnych zatorów i skupisk. Klasy, które mają szatnie na parterze starej szkoły wchodzą głównym wejściem a klasy, które mają boksy w piwnicy wchodzą wejsciem z boku szkoły.

9.W przypadku zaobserwowania przez nauczyciela lub pracownika szkoły ucznia z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych , gorączkę, kaszel należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować dyrektora szkoły, pielęgniarkę w celu odizolowania ucznia w wyznaczonym pomieszczeniu. Dyrektor niezwłocznie powiadomi rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

10.W czasie wolnym lub w czasie przerw zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie szkoły. Uczniowie mogą wchodzić do szkoły dodatkowymi wejściami od strony boiska i parkingu rowerowego ( wejściami ewakuacyjnymi ).

11.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

12.Nauczyciel przed przystąpieniem do pracy na laptopie w sali lekcyjnej przeprowadza dezynfekcję rąk.

13.W czasie zajęć lekcyjnych nauczyciel i uczniowie dokonują na bieżąco dezynfekcji przyborów i pomocy naukowych po każdorazowym użyciu ( markery do tablic, mikroskopy bryły itp.).Po lekcjach wychowania fizycznego uczniowie pod nadzorem nauczyciela dokonują dezynfekcji użytych przyborów ( piłki, materace , sztangi, atlas itp.) W pracowniach informatycznych uczniowie dezynfekują klawiatury, myszki, stoliki, krzesła. . Materiały użyte do dezynfekcji uczniowie wyrzucają do oznakowanych koszy.

14.Przy każdorazowej zmianie klasopracowni uczniowie pod koniec lekcji dokonują dezynfekcji stolika i krzesła.

15.Na wniosek uczniów można dokonywać częstszych wietrzeń sal lekcyjnych.

16.Uczniowie przebywający w świetlicy muszą przestrzegać zaleceń nauczyciela odnośnie dezynfekcji rąk, używanych przyborów, wietrzenia pomieszczeń (nie rzadziej, niż co godzinę lekcyjną w trakcie przebywania uczniów w świetlicy) i przestrzegać regulaminu świetlicy

17.Uczeń przebywający w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zobowiązany jest postępować zgodnie z regulaminem gabinetu i zaleceniami pielęgniarki.

18.Uczniowie przebywający w bibliotece muszą przestrzegać zaleceń pracownika biblioteki i postępować zgodnie z regulaminem biblioteki.

19.Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem na stołówkę, zachowanie 1,5m odległości, nie wnoszenia plecaków oraz postępowania zgodnie z regulaminem stołówki.

20.O wszelkich zagrożeniach nauczyciele, pracownicy i uczniowie winni natychmiast powiadomić dyrekcje szkoły.

21.Rodzice zobowiązani są do zatrzymania dziecka w domu i niezwłocznego powiadomienia dyrekcji oraz wychowawcy klasy. Jeżeli uczeń ma nawet najlżejsze objawy niewydolności górnych dróg oddechowych, kaszel, gorączkę. Pozostawać  w kontakcie z wychowawcą i na bieżąco przekazywać aktualne dane o stanie zdrowia dziecka .