Organizacja nauczania zdalnego

Sochaczew, dnia 24.03.2020r.

Organizacja nauczania zdalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina
w Sochaczewie

Podstawa Prawna:

Ustawa z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) – art. 3.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410 ze zm.).

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

 1. Zasady nauczania zdalnego:
 2. Zobowiązuję nauczycieli do wykorzystania w zdalnym nauczaniu materiałów własnych, materiałów rekomendowanych przez MEN tj. platforma https://epodreczniki.pl , platforma edukacyjna Nowej Ery, materiały https://cke.gov.pl , https://www.oke.waw.pl , filmy instruktażowe https://www.youtube.com , programy TV, audycje radiowe oraz komunikatorów (np. Messenger, Skype, Zoom) dziennika elektronicznego Vulcan lub innych wybranych przez nauczyciela narzędzi lub metod.
 1. Zobowiązuję każdego nauczyciela do realizacji podstawy programowej
  od dnia 25.03.2020 r. zgodnie z obowiązującym planem lekcji ujętym
  w dzienniku elektronicznym, z wykorzystaniem technik i metod nauczania zdalnego w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.
 1. Zobowiązuję nauczycieli aby w dziennym rozkładzie zajęć uczniów dobierali narzędzia pracy zdalnej, które będą uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia jego wiek, etap edukacyjny jednocześnie biorąc
  pod uwagę w zdalnym nauczaniu:
 1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. zadania domowe muszą być przekazywane w rozsądnej objętości,
  w racjonalnej ilości uwzględniając możliwości dostępu ucznia do sieci,
 3. higienę pracy ucznia (nieprzerwany czas pracy z komputerem).
 1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do codziennego wpisywania tematu lekcji w dzienniku elektronicznym oraz wypracowania własnych metod komunikacji z uczniami i rodzicami w celu udokumentowania przez nauczycieli wykonanej pracy. Nauczyciel nie może ograniczyć swojej pracy tylko i wyłącznie do przesyłania suchych materiałów w zakładce „praca domowa” lecz musi mieć kontakt z uczniami w celu:
 1. możliwości zadawania pytań przez uczniów i udzielania przez nauczyciela odpowiedzi przy pomocy wiadomości tekstowych, audio, video itp.
 2. otrzymania informacji zwrotnej o realizacji zadań przez ucznia,
 3. pomocy uczniom w trudniejszy zadaniach i zagadnieniach.
 1. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zmian przedmiotowych zasad oceniania ujmując warunki i tryb bieżącego oceniania ucznia na podstawie przesyłanych nauczycielom prac domowych, innych aktywności odsyłanych nauczycielom przez uczniów, wypowiedzi ustnych przez komunikatory oraz wpisywania uzyskanych przez uczniów ocen
  w dzienniku elektronicznym umożliwiając rodzicom i uczniom śledzenie postępów w nauce.
 1. Zobowiązuję nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne
  do kontaktu z rodzicami i z uczniem w celu wypracowania najlepszej metody nauczania zdalnego wraz z ocenianiem jak wyżej.
 1. Zobowiązuję nauczycieli do utrzymywania zdalnego kontaktu z uczniami zgodnie z planem lekcji a także do gotowości współpracy z uczniami
  i rodzicami we wspólnie ustalonych godzinach.
 1. Zobowiązuję nauczycieli do pozostawania w kontakcie telefonicznym
  z dyrekcją i sekretariatem szkoły oraz do ciągłego sprawdzania wiadomości w e-dzienniku
 1. Nauczyciel może dokonywać zmian i modyfikacji programu nauczania
  w celu dostosowania go do kształcenia na odległość w zależności
  od możliwości i dostępnych narzędzi.
 1. Zasady bezpieczeństwa w sieci.
 1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli, aby przekazywane uczniom materiały edukacyjne, linki, filmy nie zawierały treści niepożądanych i zakazanych.

Dariusz Miłkowski
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie