POWIATOWY KONKURS WIEDZY O FRYDERYKU CHOPINIE

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie (edycja I), który organizujemy pod patronatem Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Eliminacje szkolne odbędą się 30 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 w czytelni.

Nie zwlekaj!

Już dziś zgłoś swoje uczestnictwo w bibliotece szkolnej.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody m. in. bilety na koncert, książki, płyty CD, gadżety.

Regulamin konkursu jest dostępny w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły i Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O FRYDERYKU CHOPINIE

I EDYCJA

pod patronatem dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie – Dariusza Miłkowskiego

oraz starosty sochaczewskiego – Jolanty Gonta

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina we współpracy z Powiatowym Zespołem Edukacji oraz Starostwem Powiatowym w Sochaczewie.

Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu jest nauczyciel bibliotekarz Katarzyna Bednarska (tel. 46 862 23 35 lub biblioteka.lo.chopin.sochaczew@gmail.com).

CELE KONKURSU

 • promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina
 • popularyzowanie miejsc związanych z życiem muzyka
 • rozbudzanie zamiłowania do muzyki klasycznej
 • zainteresowanie literaturą popularno naukową traktującą o kompozytorze

UCZESTNICY

Konkurs skierowany jest do uczniów ponadpodstawowych szkół powiatowych w Sochaczewie:

 • Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina
 • Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza
 • Zespołu Szkół w Teresinie
 • Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie

Przystępując do konkursu, uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na nabycie przez Organizatora prawa do prezentacji zdjęć, umieszczania ich na wystawach lub w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej szkoły i Starostwa Powiatowego. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w konkursie podpisują rodzice lub opiekunowie.

W przypadku zainteresowania konkursem każda placówka zobowiązana jest wysłać na adres: lo.chopin.sochaczew@gmail.com lub biblioteka.lo.chopin.sochaczew@gmail.com wiadomość e-mail zawierającą dane osoby do kontaktu (nazwa placówki, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).  Wskazanej osobie zostaną przekazane zgody i materiały niezbędne do przeprowadzenia testu.

Organizator przyjmuje zgłoszenia do dnia 27 stycznia 2020 r.

PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego.

Konkurs ma charakter rywalizacji indywidualnej.

 • ETAP SZKOLNY

Etap szkolny odbędzie się dnia 30 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 w każdej szkole, która została zgłoszona Organizatorowi.

Nad regulaminowym przebiegiem szkolnego etapu konkursu będzie czuwała dwuosobowa Komisja Szkolna powołana przez Dyrektora szkoły. Przewodniczącym Komisji Szkolnej jest nauczyciel, który zgłosił szkołę do udziału w konkursie.

W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów.

Spośród uczestników konkursu szkoła wyłania trzech przedstawicieli, którzy będą reprezentowali ją na szczeblu powiatowym.

 • ETAP POWIATOWY

Etap powiatowy odbędzie się dnia 25 lutego 2020 r. o godz. 9:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 4.

Nad regulaminowym przebiegiem powiatowego etapu konkursu będzie czuwała dwuosobowa Komisja Szkolna powołana przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina.

Spośród finalistów zostanie wyłonionych trzech zwycięzców (I, II i III miejsce) oraz zostaną przyznane trzy wyróżnienia.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 • PRZEPROWADZENIE TESTU (etap szkolny)

Formularz testu składa się z KARTY ZADAŃ oraz KARTY ODPOWIEDZI.

Karta zadań i karta odpowiedzi zostaną przygotowane przez Organizatora. Test należy wydrukować w ilości odpowiadającej liczbie uczniów, którzy przystąpią do konkursu.

Karta zadań składa się z 30 zadań o różnym stopniu trudności. Jest to test jednokrotnego wyboru. Uczeń może dokonywać zmian i skreśleń na karcie zadań.

Uczeń zobowiązany jest do przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie odpowiedzi będą uznane za ostateczne i będą podlegać ocenie. Karta odpowiedzi jest podstawą do sprawdzenia testu przez nauczyciela.

Karta zadań i karta odpowiedzi muszą zostać podpisane przez ucznia.

Uczeń ma 45 minut na wykonanie testu.

 • PRZEPROWADZENIE TESTU (etap powiatowy)

Formularz testu składa się z KARTY ZADAŃ oraz KARTY ODPOWIEDZI.

Karta zadań i karta odpowiedzi zostaną przygotowane przez Organizatora.

Karta zadań składa się z 35 zadań o różnym stopniu trudności. Jest to test jednokrotnego wyboru, który składa się z dwóch części. Część pierwszą stanowią pytania z zakresu życia i twórczości Fryderyka Chopina, zaś część druga polega na rozpoznaniu utworów kompozytora po wysłuchaniu fragmentu dzieła muzycznego.

Uczeń może dokonywać zmian i skreśleń na karcie zadań.

Uczeń zobowiązany jest do przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie odpowiedzi będą uznane za ostateczne i będą podlegać ocenie. Karta odpowiedzi jest podstawą do sprawdzenia testu przez nauczyciela.

Karta zadań i karta odpowiedzi muszą zostać podpisane przez ucznia.

Uczeń ma 90 minut na wykonanie testu (po 45 minut na część I i II).

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni podczas szkolnej uroczystości poświęconej patronowi szkoły, która odbędzie się dnia 25 lutego 2020 r. o godz. 11:30.

NAGRODY

Sponsorem nagród Powiatowego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Powiatowy Zespół Edukacji.

Przewidywane nagrody to m. in. bilety na koncert, książki, płyty CD, gadżety.

Sponsorem nagród na szczeblu szkolnym jest placówka macierzysta uczestnika konkursu.

DANE OSOBOWE

Informacja o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych oraz uprawnieniach osoby, której dane dotyczą:

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2, art. 26 i 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonymi przez Administratorów Inspektorami Ochrony Danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie, publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach internetowych Administratorów i w mediach oraz promocji Administratorów, a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celach ewentualnego ustalania, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i f RODO, przy czym uzasadnionym interesem Administratorów jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Administratorom jego przeprowadzenia, jak również obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Do danych mogą też mieć dostęp inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratorów, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych.

Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.2018r. poz. 217 z zm.). W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Administratorzy nie przekazują danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy również, że:

a.    Administrator Wykonawczy i Współadministrator oświadczają, że przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.

b.    Administrator Wykonawczy przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.

c.    Administrator Wykonawczy i Współadministrator nie przekazują Pani/Pana danych osobowych poza EOG.

d.    Administrator Wykonawczy i Współadministrator zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo  Administrator Wykonawczy i Współadministrator zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Administratora Wykonawczy i Współadministratora oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.

e.    Administrator Wykonawczy oraz Współadministrator zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator Wykonawczy oraz Współadministrator w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:

 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;
 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania;
 • w miarę potrzeb i możliwości Administrator Wykonawczy oraz Współadministratorzobowiązują się do stosowania, tam gdzie ryzyko tego wymaga pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych.

Administrator Wykonawczy i Współadministratormogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się zarówno z Administratorem Wykonawczym jak i z Współadministratorem, ale to Administrator Wykonawczy będzie odpisywał na pisma i pilnował realizacji praw. Oznacza to, że najlepiej, aby kierowała/ł Pan/Pani komunikację w zakresie realizacji praw do: Inspektora Ochrony Danych, na adres iodo@spotcase.pl z dopiskiem „LO Chopin Sochaczew” lub pisemnie na adres siedziby Administratora Wykonawczego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (www.powiatsochaczew.pl), w bibliotece szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina oraz na stronie internetowej szkoły (www.losochaczew.pl).

Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Zapewnienie opieki uczniom niepełnoletnim leży po stronie placówki macierzystej.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Załącznik nr 1 do Regulaminu Powiatowego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie

Oświadczenie o przetwarzaniu danych i wykorzystywaniu wizerunku

dla nauczycieli i uczniów pełnoletnich

Oświadczam, że ja niżej podpisany/a: ……………………………………………………………

(imię i nazwisko)

uczęszczający do/uczący w szkole⃰ ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres szkoły)

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam również zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Organizatorów dla działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją Powiatowego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie.

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu w jakim zostały zebrane.

………………………………………….

(podpis)

………………………………………….                     ……………………………………………..

(numer telefon)                                                                                         (miejscowość i data)

⃰ niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu Powiatowego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie

Oświadczenie o przetwarzaniu danych i wykorzystywaniu wizerunku

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie mojej córki/mojego syna*……………………………………………………………………………

(imię i nazwisko uczennicy/ucznia)

uczęszczającej/uczęszczającego⃰ do ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres szkoły)

oraz wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie jej/jego⃰ danych osobowych, które są niezbędne do realizacji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam również zgodę na używanie i rozpowszechnianie jej/jego wizerunku przez Organizatorów dla działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją Powiatowego Konkursu Wiedzy o  Fryderyku Chopinie.

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu w jakim zostały zebrane.

………………………………………….                     ……………………………………………..

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka)                                                                 (podpis ucznia)

………………………………………….                     ……………………………………………..

(numer telefon)                                                                                         (miejscowość i data)

                                                                                  ……………………………………………..

                                                                                                          (pieczęć szkoły)

⃰ niepotrzebne skreślić